Εξυπηρέτηση

Στόχος μας, να προσφέρουμε πάντα περισσότερα από όσα περιμένετε

Κρατική Επιδότηση - Συχνές ερωτήσεις

Με την σταδιακή επάνοδο της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας στα προ πανδημίας covid-19 επίπεδα, δημιουργήθηκε πολύ γρήγορα αυξημένη ανάγκη για βιομηχανική παραγωγή και οι ανάγκες σε κατανάλωση ενέργειας εντός του 2021 επανήλθαν σε υψηλά επίπεδα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η έλλειψη μακροχρόνιων συμβολαίων προμήθειας φυσικού αερίου σε συνδυασμό με την ικανότητα της Ασίας να απορροφήσει ποσότητες LNG οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν εισρεύσει εντός Ε.Ε., είχαν ως αποτέλεσμα την εκτόξευση του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου, με την χρηματιστηριακή τιμή του να έχει αυξηθεί κατά περίπου 400% από τα τέλη του 2020 έως ΄το τέλος του 2021. 


Το παραπάνω γεγονός παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις από την έναρξη της χειμερινής περιόδου η οποία οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση κατανάλωσης ενέργειας για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης, από τα χαμηλότερα αποθέματα φυσικού αερίου λόγω του περασμένου ψυχρού χειμώνα και από την περιορισμένη διαθεσιμότητα ποσοτήτων αερίου αγωγού από τη Ρωσία προς την Ε.Ε. Ταυτόχρονα, οι πολιτικές που ακολουθεί η Ε.Ε. και οι οποίες έχουν ως στόχο την σταδιακή απανθρακοποίηση της ηπείρου, έχουν οδηγήσει στην αύξηση του κόστους δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων (CO2), το οποίο, κατ’ αντιστοιχία με το φυσικό αέριο, έχει αυξηθεί εντός του 2021 κατά 200%. 


Τόσο το φυσικό αέριο όσο και το κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων, αποτελούν βασικούς παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν το μεταβλητό κόστος καυσίμων των μεγάλων θερμικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που λειτουργούν καταναλώνοντας κατά βάση φυσικό αέριο και λιγνίτη. 

Τελικό αποτέλεσμα του συνδυασμού όλων των ανωτέρω παραγόντων είναι η εκτόξευση των τιμών στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία έχει αυξηθεί κατά περίπου 150% σε ετήσιο επίπεδο (Νοέμβριος 2020 με Οκτώβριο 2021).
 

Η τελική τιμή στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου, σχετίζεται άμεσα με την χονδρεμπορική τιμή στην οποία προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο όλοι οι πάροχοι ενέργειας. Οι ιδιαίτερα αυξημένες τιμές χονδρικής οι οποίες επικρατούν στην χώρα το τρέχον έτος ήδη αποτυπώνονται σταδιακά και θα συνεχίσουν να αποτυπώνονται στους λογαριασμούς κατανάλωσης. Σε κάθε περίπτωση οι αυξήσεις που βλέπουν οι τελικοί καταναλωτές, τόσο στην ηλεκτρική ενέργεια όσο και στο φυσικό αέριο, δεν αποτελούν κέρδος για τους προμηθευτές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι από το υφιστάμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της αγοράς να διαθέτουν τιμολόγια τα οποία αντανακλούν τις πραγματικές συνθήκες κόστους προμήθειας ενέργειας προκειμένου να διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός.

Η Ρήτρα Αναπροσαρμογής που εφαρμόζει η nrg αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε τιμολογούμενη περίοδο κατανάλωσης του Πελάτη και εφαρμόζεται τόσο σε έναντι, όσο και σε εκκαθαριστικούς λογαριασμούς. Για κάθε χρονική περίοδο κατανάλωσης την οποία αφορά ο εκάστοτε λογαριασμός του Πελάτη, η Ρήτρα Αναπροσαρμογής υπολογίζεται βάσει του ακόλουθου τύπου:


Κόστος Προμήθειας (€/kWh) = 1,18 * (MCP + Αποκλίσεις)+ 0,018€/kWh, όπου «MCP» είναι η τιμή που έλαβε η Αγορά Επόμενης Ημέρας και η Ενδοημερήσια Αγορά κατά την περίοδο κατανάλωσης του Πελάτη που τιμολογείται σε έκαστο λογαριασμό και «Αποκλίσεις» η τιμή που έλαβαν οι Αποκλίσεις στην Αγορά Εξισορρόπησης Ενέργειας κατά την περίοδο κατανάλωσης του Πελάτη που τιμολογείται σε έκαστο λογαριασμό. Η nrg διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής Ρήτρας Αναπροσαρμογής καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τους Πελάτες της, όπως αυτή περιγράφεται ειδικώς στον όρο 6.4 των Γενικών Όρων Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της εταιρείας. 


Εδώ μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού, καθώς και παραδείγματα.
 

Η επιδότηση μέσω του «Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης» αφορά την ενίσχυση της Πολιτείας στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής τάσης και εφαρμόζεται σε όλους τους καταναλωτές ανεξαιρέτως, ανεξαρτήτως εισοδηματικών ή λοιπών περιουσιακών κριτηρίων (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, επιτηδευματίες κλπ). Το ύψος των επιδοτήσεων του «Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης» ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εφαρμόζεται ομοιόμορφα από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι όλοι πελάτες Χαμηλής Τάσης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τιμολογίων (π.χ. ΚΟΤ, ΤΥΑ), για παροχές που αφορούν την πρώτη κατοικία με βάση τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ.

Το χρονικό διάστημα ισχύος της επιδότησης είναι από 01/09/2021 έως 31/12/2023 (περίοδος κατανάλωσης).

Οι πελάτες της nrg θα δουν στους λογαριασμούς τους το ποσό της αναλογούσας επιδότησης σε διακριτό πεδίο (2η σελίδα, Πεδίο Α. Χρέωση Ηλεκτρικού Ρεύματος), ως Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.  

Tην επιπρόσθετη κρατική επιδότηση για Επαγγελματικούς Πελάτες έως 35kvA μπορώ να τη λάβω συμπληρώνοντας την «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» που βρίσκεται στην ενότητα «Χρήσιμο Υλικό» και να την υποβάλω στην Φόρμα Επιδότησης. Όλη η απαραίτητη πληροφορία βρίσκεται εδώ.

Η επιδότηση συμπεριλαμβάνεται τόσο στους έναντι, όσο και στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς.

Το ποσό της συγκεκριμένης επιδότησης δεν συμψηφίζεται με υπάρχουσες οφειλές προς την nrg και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να την υπολογίζει και να την αποτυπώνει σε κάθε λογαριασμό που εκδίδει.