nrg & Horizon 2020

Στόχος μας είναι η περαιτέρω μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των πελατών μας!

Στόχος μας στην nrg είναι η περαιτέρω μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των πελατών μας - οικιακών και βιομηχανιών- μέσα από την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και σύγχρονων εργαλείων βέλτιστης διαχείρισης της ενέργειας.

Ένας από τους βασικούς πυλώνες υλοποίησης της στρατηγικής μας είναι η δικτύωση και η συνεργασία με ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου στον Ευρωπαϊκό χώρο, όπως επίσης και με διεθνώς αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης έρευνας νέων, καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων με στόχο την ανάπτυξη και υιοθέτηση σύγχρονων και καινοτόμων μοντέλων παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. 

Υπό το πρίσμα αυτό, μέσα από τη συνεργασία της με εταιρείες του Ομίλου Μotor Oil, ήδη υποστηρίζουμε ενεργά δύο ερευνητικά έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος “HORIZON 2020” και συνάδουν απόλυτα με τις προτεραιότητές της βάσει της ισχύουσας στρατηγικής έρευνας και ανάπτυξης.

Το έργο “PARITY”

Το ερευνητικό έργο PARITY ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και αναμένεται να διαρκέσει για τέσσερα χρόνια. Μετέχουν δεκαοκτώ εταίροι από επτά ευρωπαϊκές διαφορετικές χώρες και στοχεύει στη δημιουργία νέων καινοτόμων τεχνολογιών που θα αντιμετωπίσουν τις αναμενόμενες προκλήσεις των δικτύων ηλεκτροδότησης.

Αυτές οι προκλήσεις θα προέρχονται:

- Από την αλλαγή του μοντέλου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της αύξησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να μετατρέψει σε πιο αποκεντρωμένο το υφιστάμενο μοντέλο παραγωγής ενέργειας, δεδομένου ότι η παραγωγή ενέργειας μεταφέρεται από τους λίγους μεγάλους σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε πολλούς μικρούς σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

- Από την αλλαγή του μοντέλου κατανάλωσης ενέργειας, λόγω της διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης και της στροφής προς φιλικότερες προς το περιβάλλον τεχνολογίες για τη παραγωγή θερμότητας. Αυτές οι αλλαγές αναμένεται να αυξήσουν την απαίτηση για ηλεκτρική ενέργεια σε τοπικό επίπεδο και να αυξήσουν τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσου τα δίκτυα ενέργειας.

Στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθούν τεχνολογίες που αναμένεται να περιλαμβάνουν:

- Από τη πλευρά του διαχειριστή του δικτύου, πλατφόρμες εξελιγμένης εποπτείας και διαχείρισης της ευελιξίας του δικτύου, καθώς και πλατφόρμες άμεσης αγοραπωλησίας ενέργειας από τον παραγωγό στον καταναλωτή σε τοπικό επίπεδο.

- Από τη πλευρά του τελικού χρήστη αναμένεται να αναπτυχθούν εφαρμογές απομακρυσμένης διαχείρισης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών του. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί ο καταναλωτής να κατανέμει τις καταναλώσεις του εντός της ημέρας ή να επιτρέπει στον διαχειριστή του δικτύου να τις ρυθμίζει, ανάλογα με τη ισχύουσα τιμή του παρεχόμενου ρεύματος. Επιπλέον ο τελικός χρήστης θα είναι σε θέση να αποθηκεύει ενέργεια σε έξυπνες μορφές, ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.

Στην nrg θα εφαρμόσουμε δοκιμαστικά, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, τις τεχνολογίες του έργου σε επιλεγμένο δείγμα οικιακών πελατών της, με σκοπό να επαληθευτεί, σε πραγματικές συνθήκες, η λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους.

Στη συνέχεια, για εκείνες τις τεχνολογίες που επιτυγχάνουν τα καλύτερα αποτελέσματα, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα μελλοντικής υιοθέτησης και ενδεχόμενης ένταξης των παραγόμενων αποτελεσμάτων του έργου στις υφιστάμενες ή νέες παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες μας.

Το έργο “eCharge4Drivers”

Το ερευνητικό έργο “eCharge4Drivers” ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020 και αναμένεται να διαρκέσει τέσσερα χρόνια. Μετέχουν τριάντα δύο εταίροι από δώδεκα διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, και οι τεχνολογίες του θα δοκιμαστούν σε δέκα διαφορετικά πιλοτικά πεδία. Το έργο στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με την ανάπτυξη φιλικών προς το χρήστη σταθμών φόρτισης και καινοτόμων λύσεων φόρτισης τους. Πιο συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν:

Σταθμοί φόρτισης με δυνατότητα κλιμάκωσης που υποστηρίζουν από φόρτιση χαμηλής και υψηλής ισχύος (20-150 kW) για επιβατικά οχήματα και μοτοσικλέτες, μέχρι φόρτιση πολύ υψηλής ισχύος (> 150 kW) για βαρέα ηλεκτρικά οχήματα .

- Σταθμοί φόρτισης συνεχούς ρεύματος χαμηλής ισχύος 15-45 kW, που υποστηρίζουν αμφίδρομη ροή ενέργειας έως 11 kW για επιβατικά οχήματα και μοτοσικλέτες. Σκοπός τους είναι να παρέχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται τα οχήματα για αποθήκευση ενέργειας, φορτίζοντας τα σε ώρες χαμηλής χρέωσης και στη συνέχεια πώλησης της ενέργειας στο δίκτυο σε ώρες αιχμής.

Πρωτόκολλα επικοινωνίας και μοναδικής αναγνώρισης του οχήματος από τον σταθμό φόρτισης, με δυνατότητα απευθείας χρέωσης για τη φόρτιση στο λογαριασμό του.

Βελτιωμένο περιβάλλον πληροφόρησης για τους χρήστες, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη φόρτιση.

Εφαρμογές για κράτηση και πληρωμή θέσης φόρτισης στον σταθμό της επιλογής του χρήστη, καθώς και εφαρμογές για καθοδήγηση του χρήστη προς σταθμούς φόρτισης, ανάλογα με τη διαδρομή του (route planner).

Στην nrg μέσα από την συνεργασία μας με την εταιρεία BFS, εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, η οποία συμμετέχει άμεσα στο έργο ως εταίρος, θα παρακολουθούμε συνεχώς και με ενεργό τρόπο τα επιμέρους και συνολικά παραγόμενα αποτελέσματά του. Παράλληλα, μέσα από τις ομάδες εργασίας μας θα παρέχουμε, όπου απαιτηθεί, δεδομένα και τεχνογνωσία προκειμένου το έργο να εξάγει αξιόπιστα και χρήσιμα αποτελέσματα.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα διερευνηθεί η δυνατότητα υιοθέτησης και εφαρμογής των νέων πρακτικών και μοντέλων που ενδεχομένως προκύψουν, με σκοπό την παροχή έξυπνων και καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πελάτες μας.