ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ONLINE) ΠΛΗΡΩΜΗΣ

A’. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Β’. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ONLINE) ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Γ’. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ONLINE) ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Δ’. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ONLINE) ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ε. ΕΥΘΥΝΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ nrg
ΣΤ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ