Ο Όμιλος

49 χρόνια Motor Oil

Είμαστε ένας ενεργειακός όμιλος που δημιουργεί οικονομική και κοινωνική αξία με συνέπεια και υπευθυνότητα.

Η Motor Oil είναι μία εταιρεία με ηγετικό ρόλο στον τομέα της διύλισης πετρελαίου, προμηθεύοντας τις αγορές που εξυπηρετεί με ένα ευρύ φάσμα αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κύριους στυλοβάτες της εθνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα διατηρεί και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το Διυλιστήριο μαζί με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ελλάδος και θεωρείται ένα από τα πιο ευέλικτα διυλιστήρια της Ευρώπης. Μπορεί να κατεργάζεται αργό πετρέλαιο διαφόρων τύπων, παράγοντας ένα ευρύ φάσμα πετρελαϊκών προϊόντων, που καλύπτουν τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές, εξυπηρετώντας έτσι μεγάλες εταιρείες εμπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

9,37

δισ.ευρώ

Κ.Ε. για το 2019

6,2

εκατ.ευρώ

 σε έργα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διάφορες χορηγίες το 2019

10

εκατ.ευρώ

οι οικειοθελείς παροχές προς τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους το 2019

31,2 εκατ. ευρώ

σε επενδύσεις και λειτουργικά έξοδα
για το περιβάλλον το 2019

Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο κύριος στόχος της Motor Oil είναι η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του ενεργειακού αποτυπώματος της λειτουργίας της στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Ο στόχος αυτός βασίζεται στα Σύστηματα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης, πιστοποιημένων κατά ISO 14001 και ISO 50001 αντίστοιχα.

Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης αποτελούν μέρος του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος και συνιστούν αποτελεσματικά εργαλεία διαχειριστικού ελέγχου για την υλοποίηση των στόχων της περιβαλλοντικής πολιτικής, οι οποίοι είναι:

 • Η πλήρης συμμόρφωση με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
 • Η λειτουργία των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
 • Η διάθεση στην αγορά προϊόντων, τα οποία πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την ποιότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας τα απαραίτητα έργα εκσυγχρονισμού της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των διαφόρων έργων, με ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
 • Η εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών.
 • Ο έλεγχος και, στο μέτρο των τεχνολογικών και οικονομικών δυνατοτήτων, η συνεχής μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αερίων ρύπων, όπως και η συνεχής μείωση των υγρών και στερεών αποβλήτων.
 • Ο έλεγχος και η, κατά το δυνατόν, ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.
 • Η πρόληψη κάθε κινδύνου ρύπανσης, η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης περιβαλλοντικού ατυχήματος και η εκπόνηση, η δοκιμή και η εφαρμογή διαδικασιών άμεσης επέμβασης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
 • Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού της εταιρείας, όπως επίσης και των εργολάβων που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις μας, στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής μας πολιτικής.
 • Η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • Η ανάπτυξη επικοινωνίας και διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ειδικότερα με τις τοπικές κοινωνίες όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Motor Oil αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες στον ελληνικό χώρο. Στο τέλος του 2019 ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού έφτανε τα 2.170 άτομα.

Οι εργαζόμενοι αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την επίτευξη των στρατηγικών µας στόχων και την υλοποίηση των αναπτυξιακών µας προγραµµάτων. Σε αυτό το πλαίσιο η Motor Oil έχει αναπτύξει µία οργανωμένη και µοντέρνα Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού που στόχο έχει τον εντοπισµό, την προσέλκυση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση ικανών εργαζοµένων και στελεχών.


Στόχος µας είναι η εξασφάλιση ενός ασφαλούς και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος, που σέβεται τον άνθρωπο και προάγει την εµπιστοσύνη, το οµαδικό πνεύµα και την αποτελεσµατικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το website της Motor Oil

Motoroil

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ