Σημαντική Ενημέρωση

Προγνωστοποίηση τροποποίησης όρων σύμβασης προμήθειας

7 Ιουνίου 2023 


Κατόπιν έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3312/2023) για την παράταση της περιόδου ισχύος της απαγόρευσης εφαρμογής χρέωσης ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας έως τις 30.09.2023, η nrg ενημερώνει για την τροποποίηση των όρων σύμβασης προμήθειας των υφιστάμενων πελατών της.

A. Πελάτες nrg adapt

Η nrg, συμμορφούμενη προς τις προβλέψεις της παρ. 4, του εδ. β’ του άρθρου 138 του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/4-7-2022) όπως ισχύει, του άρθρου 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 832/2013) καθώς και της ΥΑ παράτασης περιόδου ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 138 του του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Β’ 3312/2023), επικαιροποιεί τις χρεώσεις ημερήσιας/νυχτερινής ενέργειας των προγραμμάτων “nrg adapt”, σε όλους τους πελάτες οι οποίοι συνεβλήθησαν στα συγκεκριμένα προγράμματα κατά το χρονικό διάστημα από 11/07/2022 και εφεξής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υφιστάμενες χρεώσεις ημερήσιας/νυχτερινής ενέργειας καθώς και τα μηνιαία πάγια των προγραμμάτων “nrg adapt” είναι διαθέσιμες εδώ:

Επιμέρους πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα “nrg adapt” είναι διαθέσιμες εδώ:

nrg adapt

nrg adapt 4business1

nrg adapt 4business2

nrg adapt 4business3

Οι νέες επικαιροποιημένες χρεώσεις ημερήσιας/νυχτερινής ενέργειας των προγραμμάτων “nrg adapt” θα τεθούν σε ισχύ μετά το πέρας της ΥΑ παράτασης περιόδου ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 138 του του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Β’ 3312/2023), η οποία σε κάθε περίπτωση υπερβαίνει σημαντικά τον ελάχιστο χρόνο ειδοποίησης των εξήντα (60) ημερών σύμφωνα με  τις προβλέψεις του άρθρου 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 832/2013).

Σημειώνεται ότι κατά τη χρονική περίοδο ισχύος των προβλέψεων του άρθρου 138 του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α' 129/04.07.2022), οι χρεώσεις ημερήσιας/νυχτερινής ενέργειας των προγραμμάτων “nrg adapt” δεν εφαρμόζονται. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες χρεώσεις προμήθειας κατά την περίοδο ισχύος άρθρου 138 του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α' 129/04.07.2022) μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

B. Πελάτες nrg on time

Η nrg, συμμορφούμενη προς τις προβλέψεις της παρ. 4, του εδ. β’ του άρθρου 138 του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/4-7-2022) όπως ισχύει, του άρθρου 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 832/2013) καθώς και της ΥΑ παράτασης περιόδου ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 138 του του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Β’ 3312/2023), επικαιροποιεί τις χρεώσεις ημερήσιας/νυχτερινής ενέργειας των προγραμμάτων “nrg on time”, σε όλους τους πελάτες οι οποίοι συνεβλήθησαν στα συγκεκριμένα προγράμματα κατά το χρονικό διάστημα από 20/12/2023 και εφεξής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υφιστάμενες χρεώσεις ημερήσιας/νυχτερινής ενέργειας καθώς και τα μηνιαία πάγια των προγραμμάτων “nrg on time” είναι διαθέσιμες εδώ:

Επιμέρους πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα “nrg on time” είναι διαθέσιμες εδώ:

nrg ontime

nrg ontime 4 business 1

nrg ontime 4 business 3

 

Οι νέες επικαιροποιημένες χρεώσεις ημερήσιας/νυχτερινής ενέργειας των προγραμμάτων “nrg on time” θα τεθούν σε ισχύ μετά το πέρας της ΥΑ παράτασης περιόδου ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 138 του του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Β’ 3312/2023), η οποία σε κάθε περίπτωση υπερβαίνει σημαντικά τον ελάχιστο χρόνο ειδοποίησης των εξήντα (60) ημερών σύμφωνα με  τις προβλέψεις του άρθρου 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 832/2013).

Σημειώνεται ότι κατά τη χρονική περίοδο ισχύος των προβλέψεων του άρθρου 138 του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α' 129/04.07.2022), οι χρεώσεις ημερήσιας/νυχτερινής ενέργειας των προγραμμάτων “nrg on time” δεν εφαρμόζονται. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες χρεώσεις προμήθειας κατά την περίοδο ισχύος άρθρου 138 του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α' 129/04.07.2022) μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Γ. Πελάτες nrg prime

Η nrg, συμμορφούμενη προς τις προβλέψεις της παρ. 4, του εδ. β’ του άρθρου 138 του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/4-7-2022) όπως ισχύει, του άρθρου 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 832/2013) καθώς και της ΥΑ παράτασης περιόδου ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 138 του του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Β’ 3312/2023), επικαιροποιεί τις χρεώσεις ημερήσιας/νυχτερινής ενέργειας των προγραμμάτων “nrg prime”, σε όλους τους πελάτες οι οποίοι συνεβλήθησαν στα συγκεκριμένα προγράμματα κατά το χρονικό διάστημα από 15/06/2022 και εφεξής. Επιπλέον, επεκτείνεται η εφαρμογή των υφιστάμενων χρεώσεων συνδρομής “nrg green”, σε όλους τους πελάτες οι οποίοι συνεβλήθησαν στα προγράμματα “nrg prime” κατά το χρονικό διάστημα από 15/06/2022 έως 31/12/2022.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υφιστάμενες χρεώσεις ημερήσιας/νυχτερινής ενέργειας καθώς και τα μηνιαία πάγια των προγραμμάτων “nrg prime” είναι διαθέσιμες εδώ:

Επιμέρους πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα “nrg prime” είναι διαθέσιμες εδώ:

nrg prime

nrg prime 4 business 1

Οι νέες επικαιροποιημένες χρεώσεις ημερήσιας/νυχτερινής ενέργειας των προγραμμάτων “nrg prime” θα τεθούν σε ισχύ μετά το πέρας της ΥΑ παράτασης περιόδου ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 138 του του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Β’ 3312/2023), η οποία σε κάθε περίπτωση υπερβαίνει σημαντικά τον ελάχιστο χρόνο ειδοποίησης των εξήντα (60) ημερών σύμφωνα με  τις προβλέψεις του άρθρου 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 832/2013).

Σημειώνεται ότι κατά τη χρονική περίοδο ισχύος των προβλέψεων του άρθρου 138 του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α' 129/04.07.2022), οι χρεώσεις ημερήσιας/νυχτερινής ενέργειας των προγραμμάτων “nrg prime” δεν εφαρμόζονται. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες χρεώσεις προμήθειας κατά την περίοδο ισχύος άρθρου 138 του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α' 129/04.07.2022) μπορείτε να βρείτε εδώ.

H εφαρμογή των υφιστάμενων χρεώσεων συνδρομής “nrg green”, σε όλους τους πελάτες οι οποίοι συνεβλήθησαν στα προγράμματα “nrg prime” κατά το χρονικό διάστημα από 15/06/2022 έως 31/12/2022, λαμβάνει χώρα εξήντα (60) ημέρες μετά την ατομική ενημέρωση των πελατών αυτών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 832/2013). Οι χρεώσεις “nrg green” θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται σε καταναλώσεις από 01/09/2023 και εφεξής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υφιστάμενες χρεώσεις συνδρομής “nrg green” είναι διαθέσιμες εδώ:

nrg green

 

Δ. Παλιά πελατειακή βάση nrg

Η nrg, συμμορφούμενη προς τις προβλέψεις της παρ. 4, του εδ. β’ του άρθρου 138 του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/4-7-2022) όπως ισχύει, του άρθρου 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 832/2013) καθώς και της ΥΑ παράτασης περιόδου ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 138 του του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Β’ 3312/2023), αντιστοιχίζει - αποκλειστικά ως προς τους τιμολογιακούς τους όρους - το σύνολο των μη διαθέσιμων εμπορικών της προγραμμάτων με τα ανάλογα εμπορικά προγράμματα “nrg adapt”, καταργώντας τη Χρέωση Αναπροσαρμογής και επεκτείνοντας την εφαρμογή των υφιστάμενων χρεώσεων ημερήσιας/νυχτερινής ενέργειας καθώς και μηνιαίων παγίων των προγραμμάτων “nrg adapt” σε όλους τους συμβεβλημένους πελάτες της ως εξής:

pinakas programmatwn_2

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υφιστάμενες χρεώσεις ημερήσιας/νυχτερινής ενέργειας καθώς και τα μηνιαία πάγια των προγραμμάτων “nrg adapt” είναι διαθέσιμες εδώ:

Επιμέρους πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα “nrg adapt” είναι διαθέσιμες εδώ:

nrg adapt

nrg adapt 4 business 1

nrg adapt 4 business 2

nrg adapt 4 business 3

 

Οι χρεώσεις ημερήσιας/νυχτερινής ενέργειας των προγραμμάτων “nrg adapt” θα τεθούν σε ισχύ μετά το πέρας της ΥΑ παράτασης περιόδου ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 138 του του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Β’ 3312/2023), η οποία σε κάθε περίπτωση υπερβαίνει σημαντικά τον ελάχιστο χρόνο ειδοποίησης των εξήντα (60) ημερών σύμφωνα με  τις προβλέψεις του άρθρου 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 832/2013).

Σημειώνεται ότι κατά τη χρονική περίοδο ισχύος των προβλέψεων του άρθρου 138 του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α' 129/04.07.2022), οι χρεώσεις ημερήσιας/νυχτερινής ενέργειας τόσο των μη διαθέσιμων εμπορικών προγραμμάτων του ανωτέρω πίνακα, όσο και των προγραμμάτων “nrg adapt” δεν εφαρμόζονται. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες χρεώσεις προμήθειας κατά την περίοδο ισχύος άρθρου 138 του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α' 129/04.07.2022) μπορείτε να βρείτε εδώ: