Ιστορικά στοιχεία

Γενικοί - Ειδικοί Όροι και Τελικές Τιμές Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Προϊόντων nrg περιόδου 01.2021-07.2022

Η nrg συμμορφούμενη προς τις προβλέψεις του άρθρου 49 του Ν. 4001/2011, του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως ισχύει (ΦΕΚ Β' 832/2013) καθώς και της επιστολής της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων υπ' αριθμ. πρωτ. Ο-102972/31.05.2023, δημοσιεύει το σύνολο των Γενικών και Ειδικών Όρων των προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία διέθετε η εταιρεία σε πελάτες της κατά το χρονικό διάστημα 01/2021-07/2022 καθώς και πίνακες με τις τελικές τιμές των προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτές τελικά προέκυψαν λαμβάνοντας υπόψη τα εκκαθαρισμένα κόστη της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.


01. Ιανουάριος - Απρίλιος 2021

Γενικοί Όροι Επαγγελματικών Παροχών

Γενικοί Όροι Οικιακών Παροχών

Γενικός Tιμοκατάλογος

Ειδικοί Όροι Προγράμματος nrg OnTheGo

Κατάλογος Προωθητικών Ενεργειών & Εκπτώσεων

 

02. Μάϊος 2021

Γενικοί Όροι Επαγγελματικών Παροχών

Γενικοί Όροι Οικιακών Παροχών

Γενικός Tιμοκατάλογος

Ειδικοί Όροι Προγράμματος nrg OnTheGo

Κατάλογος Προωθητικών Ενεργειών & Εκπτώσεων

 

03. Ιούνιος 2021

Γενικοί Όροι Επαγγελματικών Παροχών

Γενικοί Όροι Οικιακών Παροχών

Γενικός Tιμοκατάλογος

Ειδικοί Όροι Προγράμματος nrg OnTheGo

Κατάλογος Προωθητικών Ενεργειών & Εκπτώσεων

 

04. Ιούλιος - Αύγουστος 2021

Γενικοί Όροι Επαγγελματικών Παροχών

Γενικοί Όροι Οικιακών Παροχών

Γενικός τιμοκατάλογος

Ειδικοί Όροι Προγράμματος nrg OnTheGo

Κατάλογος Προωθητικών Ενεργειών & Εκπτώσεων

 

05. Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2021

Γενικοί Όροι Επαγγελματικών Παροχών

Γενικοί Όροι Οικιακών Παροχών

Γενικός Tιμοκατάλογος

Ειδικοί Όροι Προγράμματος nrg OnTheGo

Κατάλογος Προωθητικών Ενεργειών & Εκπτώσεων

 

06. Νοέμβριος 2021

Γενικοί Όροι Επαγγελματικών Παροχών

Γενικοί Όροι Οικιακών Παροχών

Γενικός Tιμοκατάλογος

Ειδικοί Όροι Προγράμματος nrg OnTheGo

Κατάλογος Προωθητικών Ενεργειών & Εκπτώσεων

 

07. Δεκέμβριος 2021  - Φεβρουάριος 2022

Γενικοί Όροι Επαγγελματικών Παροχών 17.12

Γενικοί Όροι Επαγγελματικών Παροχών 23.12

Γενικοί Όροι Οικιακών Παροχών 17.12

Γενικοί Όροι Οικιακών Παροχών 23.12

Γενικός Tιμοκατάλογος

Ειδικοί Όροι Προγράμματος nrg OnTheGo

Κατάλογος Προωθητικών Ενεργειών & Εκπτώσεων

 

08. Μάρτιος - Μάιος 2022

Γενικοί Όροι Επαγγελματικών Παροχών

Γενικοί Όροι Οικιακών Παροχών

Γενικός Tιμοκατάλογος

Ειδικοί Όροι Προγράμματος nrg OnTheGo

Κατάλογος Προωθητικών Ενεργειών & Εκπτώσεων

 

09. Ιούνιος 2022

Γενικοί Όροι Επαγγελματικών Παροχών

Γενικοί Όροι Οικιακών Παροχών

Γενικός Tιμοκατάλογος

Ειδικοί Όροι nrg Prime

Κατάλογος Προωθητικών Ενεργειών & Εκπτώσεων

 

10. Ιούλιος 2022

Γενικοί Όροι Επαγγελματικών Παροχών

Γενικοί Όροι Οικιακών Παροχών

Γενικός Tιμοκατάλογος

Ειδικοί Όροι nrg Prime & nrg Adapt

Κατάλογος Προωθητικών Ενεργειών & Εκπτώσεων

 

Ιστορικότητα τιμολόγησης Ιανουάριος 2021 - Ιούνιος 2023